امید رحمتی

تخصص ها:
آبخیزداری، مخاطرات طبیعی، حفاظت خاک و فرسایش
سن:
33 سال
تاریخ عضویت:
سه شنبه 28 مرداد 1399

اینجانب امید رحمتی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان هستم و دکتری تخصصی در رشته علوم و مهندسی آبخیزداری دارم. برنامه نویسی و تجزیه و تحلیل داده های مکانی از مهارت های اینجانب است.


تحقیقات اینجانب بیشتر در زمینه های مدلسازی مخاطرات طبیعی و مدیریت منابع طبیعی تمرکز یافته است. تاکنون مقالات بین المللی و علمی-پژوهشی متعددی را براساس دستاوردهای پژوهشی منتشر نموده ام.