مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

تخصص ها:
آموزشی
نام مدیر:
فرشاد امیری
مدت فعالیت:
50 سال
تاریخ عضویت:
یک شنبه 02 مهر 1396