مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

تخصص ها:
آموزشی
نام مدیر:
فریده کریمی دهکردی
مدت فعالیت:
8 سال
تاریخ عضویت:
یک شنبه 02 مهر 1396

B1596