نادری عارفی

تخصص ها:
زراعت، فیزیولوژی
سن:
47 سال
تاریخ عضویت:
شنبه 31 تیر 1396

زراعت پنبه، کینوا و کلزا


دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران
تدریس بیش از ده سال در مرکز آموزش گرمسار


برچسب ها