دکتر ضیائیان

تخصص ها:
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان زراعی، باغی و گلخانه ای
سن:
63 سال
تاریخ عضویت:
شنبه 31 تیر 1396

دکتر عبدالحسین ضیائیان، دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس با 35 سال تجربه در زمینه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان زراعی، باغی و گلخانه ای هستم.


بنام خدا

الف- اطلاعات فردی :
1-نام و نام خانوادگی: عبدالحسین ضیائیان
2-نام پدر: علی
3- مرتبه علمی: دانشیار پژوهش پایه 25
4- محل تولد: داراب
5-تاریخ تولد : 15/3/1339
6- وضعیت تاهل: متاهل (2 فرزند)
7- تخصص اصلی : شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهی
8-آدرس محل سکونت: خیابان ابریشمی، کوچه 6، ساختمان مهرگان، واحد 17، تلفن 07132292125، همراه 09177108595
9-پست الکترونیک: ziaeyan_39@yahoo.com

ب- تحصیلات:
• کارشناسی، خاکشناسی، دانشگاه شیراز، ایران،شروع مهر 1357، فارغ التحصیل تیر ماه 1364 با معدل کل 11/18.
• کارشناسی ارشد، خاکشناسی، دانشگاه شیراز، ایران، شروع مهر 1372، فارغ التحصیل شهریور 1374 با معدل کل 34/17
• دکترای خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، شروع بهمن ماه 1374 ، فارغ التحصیل مهر 1378 با معدل کل 89/17.ج- عناوین پایان نامه به زبان اصلی:
• عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تشکیل، طیقه بندی و خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکوشیمیائی، و کانی شناسی خاک های دشت دارنجان در استان فارس. استاد راهنما: دکتر علی ابطحی
• عنوان رساله دکتری به زبان اصلی: تعیین حد بحرانی عناصر کم مصرف و بررسی تاثیر این عناصر بر افزایش عملکرد و غنی سازی گندم در خاک های آهکی. استاد راهنما: دکتر محمد جعفر ملکوتی


د- فعالیت های پژوهشی و طرحهای تحقیقاتی اجرا شده و خاتمه یافته :
1. بررسی و تعیین اثرات ازت و فسفر بر روی عملکرد، پروتئین و ترکیب برگ و خاک گندم رقم ویری در داراب فارس، 1371-1368. (مجری مسئول)
2. بررسی و تعیین اثرات ازت و فسفر بر روی عملکرد، پروتئین و ترکیب برگ و خاک ذرت سینگل گراس رقم 704 در داراب فارس 1372-1368. (مجری مسئول)
3. تعیین آب مصرفی گندم رقم فلات به روش گراویمتری در داراب فارس، 1372-1369. (مجری مسئول)
4. تعیین آب مصرفی پنبه رقم بختگان با استفاده از طشتک تبخیر کلاس A، در داراب فارس، 1372-1369. (مجری مسئول)
5. تعیین آب مصرفی ذرت رقم سینگل کراس 704 به روش گراویمتری در داراب فارس، 1372-1369. (مجری مسئول)
6. طرح ملی تعیین حد بحرانی فسفر و پتاسیم در گندم در کشور، 1372-1371. ( مجری مسئول داراب)
7. طرح ملی توازن پتاسیم در گندم در کشور ، 1372-1371. ( مجری مسئول داراب)
8. طرح ملی تهیه نقشه حاصلخیزی دشت داراب، 1372-1371. ( مجری مسئول داراب)
9. بررسی اثرات مصرف گوگرد بر کاهش زردی چغندر قند در کرج، 1379-1376. ( مجری مسئول کرج)
10. طرح ملی تعیین حد بحرانی عناصر کم مصرف برای گندم آبی در ایران ( مجری مسئول فارس)، 1379-1376.
11. Study on the effects of micronutrients and different amounts and sources of potassium on the yield and quality of different crops and fruit Tress supervisors and Coordinators: Prof. M. J. Malakouti. Dr. A. H. Ziaeyan , Mrs. Khadem., Mr. M. R. Balali, Dr. M. S. Doroudi and Mr. M. shahabian (SWRI & IPI).
12. بررسی و تعیین اثرات ازت و فسفر بر روی عملکرد، پروتئین و ترکیب برگ و خاک گندم رفم فلات در داراب فارس ، 1370-1367. (سایر مجریان)
13. بررسی و تعیین اثرات ازت و فسفر بر روی عملکرد پنبه رقم بختگان در داراب فارس ، 1369-1367. ( سایر مجریان)
14. بررسی اثرات پتاسیم در کاهش بیماری بوته میری پنبه در داراب، 1369-1367. ( سایر مجریان)
15. تعیین آب مصرفی جو رقم کارون به روش گراویمتری در داراب فارس، 1373-1370. ( سایر مجریان)
16. بررسی اثرات متقابل پتاسیم و ازت بر عملکرد کمی و کیفی گندم رقم فلات، 1374-1371. ( سایر مجریان )
17. طرح ملی بررسی اثرات مصرف گوگرد و روی بر عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه ای در کشور (هماهنگ کننده)،1382-1380.
18. طرح ملی اثرات مصرف آهن و روی بر عملکرد پنبه رقم بختگان در شرایط شور ( هماهنگ کننده)، 1383-1381.
19. طرح ملی اثرات مصرف روی و بر بر میزان دانه بستن دانه در ذرت ( هماهنگ کننده و مجری مسئول)، 1385-1382.
20. طرح ملی مقایسه چند نوع کود فسفاته میکروبی و شیمیایی در زراعت ذرت( علوفه ای و دانه ای ) ( هماهنگ کننده و مجری مسئول)، 1386-1383.
21. طرح ملی دستیابی به دانش فنی تولید کود بیولوژیک ازتوباکتر برای مزارع گندم (مجری استانی). 1386-1383.
22. طرح ملی بررسی اثرات آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی پنبه در شرایط شور (هماهنگ کننده ملی). 1383-1381.
23. طرح ملی بررسی اثرات منابع و مقادیر مختلف گوگرد بر افزایش تولید و بهبود کیفیت گندم (هماهنگ کننده ملی). 1385-1383.
24. طرح ملی بررسی تاثیر روش جایگذاری کودهای نیتروژن بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گندم و افزایش کارائی کود در زرقان فارس (مجری). 187-1384.
25. طرح ملی بررسی کارائی مایه تلقیح های مختلف برای افزایش تثبیت نیتروژن و عملکرد سویا (مجری استانی) در زرقان فارس. 1388-1386.
26. طرح ملی مقایسه اثر کود کامل ماکرو آبیاری در دو روش خاکی و کود آبیاری در عملکرد گندم در زرقان فارس. (مجری استانی). 1387-1384
27. طرح ملی تعیین غلظت مناسب ازت و عناصر کم مصرف در کود آبیاری گندم (مجری استانی). 1387-1384.
28. بررسی اثربخشی کود زیستی نیتروژین در زراعت گندم در زرقان فارس (مجری استانی). 1390-1388.
29. بررسی اثر بخشی کود زیستی بیوفارم در زراعت گندم در زرقان فارس ( طرح خاص در نقاط مختلف کشور) (مجری استانی 1390-1388.
30. International joint project between SWRI & IPI: Study on the effects of different amounts and sources of potassium on the yield and quality of corn. Supervisors and Coordinators: A. H. Ziaeyan,
31. International joint project between SWRI & IPI: Study on the effects of micronutrients and different amounts and sources of potassium on the yield and quality of corn in permanent plots
32. بررسی اثر بخشی کود زیستی BMI در زراعت ذرت به عنوان یک گیاه شاخص به شماره 88001-8807-10-01410، 1391-1389 .
33. بررسی اثر بخشی کود زیستی BSOI-2 در زراعت ذرت به عنوان یک گیاه شاخص به شماره 88001-8807-10-01410، 1391-1389 .
34. بررسی اثر بخشی کود زیستی BPL-5 در زراعت ذرت به عنوان یک گیاه شاخص به شماره 88001-8807-10-01410، 1391-1389 .
35. افزایش کارایی کودهای پرمصرف و بررسی نقش گوگرد و منیزیم بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گندم به شماره 0000-8303-06-180000-100-1
36. بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی در تامین فسفر مورد نیاز گیاه در کشت گندم – ذرت در کرت¬های دائم.
37. تعیین مقادیر مناسب نیتروژن در سیستم خاکورزی مرسوم تحت شرایط مختلف رطوبتی برای زراعت گندم به شماره 91005-9154-10-50-14
38. تعیین مقادیر مناسب نیتروژن در سیستم بی خاکورزی تحت شرایط مختلف رطوبتی برای زراعت گندم به شماره 91003-9154-10-50-14
39. تعیین مقادیر مناسب نیتروژن در سیستم بی خاکورزی تحت شرایط مختلف رطوبتی برای زراعت ذرت به شماره 92006-9154-10-50-14.


م- فعالیت های اجرایی
1- معاونت بخش شیمی و حاصلخیزی خاک موسسه خاک و آب کشور
2- مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های کودی چغندر قند در سطح 40 هکتار در کرج
3- مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های کودی گوجه فرنگی و خیار سبز گلخانه هیدروپونیک در ساوه
4- مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های کودی 15 هکتار مرکبات کاری در داراب
5- مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های کودی 75 هکتار گوجه فرنگی در منطقه دشت صفا رودان
6- مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های گیاه گوجه فرنگی در سطح دو هکتار گوجه فرنگی گلخانه ای

انتشارات
• کتب :
1. ضیائیان، عبدالحسین . 1382. استفاده از عناصر کم مصرف در کشاورزی. مرکز نشر کشاورزی – کرج.
2. ضیائیان، عبدالحسین. محسن سیلسیپور و فرشاد فرشچی. 1385. اصول تغذیه پنبه. انتشارات مرز دانش، تهران، ایران.
3. ملکوتی، محمد جعفر و پیمان کشاورز، عبدالحسین ضیائیان و ... 1385. نگرشی بر حاصلخیزی خاکهای ایران (فصل یازدهم: مس). انتشارات سنا- تهران
4. محمد مهدی طهرانی،فرهاد مشیری، محمد نبی غیبی، حامد رضایی، پیمان کشاورز، محمد خسین داوودی، عبدالحسین ضیائیان، فریدون نوقلی پور، عزیز مجیدی، ماشاالله خسینی، سعید سعادت، هادی اسدی رحمانی، زهرا خادمی، مخمد رضا بلالی و مهرزاد مستشاری. 1393. برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 1404-1393. جلد دوم. ناشر موسسه تحقیقات خاک و آب.
5. ضیائیان، عبدالحسین، قرنجیکی، عبدالرضا، محسن سلسیپور، حمید رضا ذبیحی، محمد مهدی طهرانی، حامد رضایی و پیمان کشاورزی. 1394. دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه پنبه. ناشر موسسه تحقیقات خاک و آب.

• مقالات منتشر شده
1. ضیائیان، عبدالحسین و محمد جعفر ملکوتی. 1377. بررسی اثرات کودهای محتوی عناصر ریز مغذی و زمان مصرف آنها در افزایش تولید ذرت. مجله علمی پژوهشی خاک و آب. جلد 12 شماره 1.
2. ضیائیان، عبدالحسین، محمد جعفر ملکوتی و محمد جواد عابدی. 1378. اثر مصرف مس بر افزایش تولید گندم در خاکهای شدیدا آهکی استان فارس، مجله علمی پژوهشی خاک و آب. جلد 13 شماره 1.
3. ضیائیان، عبدالحسین و محمد جعفر ملکوتی . 1378. بررسی گلخانه ای اثرات مصرف آهن، منگنز، روی و مس بر تولید گندم در خاکهای شدیدا‌ آهکی، مجله علمی پژوهشی خاک و آب. جلد 12 شماره6.
4. ضیائیان، عبدالحسین و محمد جعفر ملکوتی . 1378. تاثیر مصرف سولفات منگنز بر تولید گندم در تعدادی از خاکهای شدیدا‌ آهکی استان فارس، مجله علمی پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب. جلد 12 شماره6..
5. ضیائیان، عبدالحسین و محمد جعفر ملکوتی . 1378. تاثیر مصرف سولفات روی بر رشد و عملکرد گندم در تعدادی از خاکهای شدیدا‌ آهکی استان فارس، مجله علمی پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب. جلد 12 شماره6.
6. ضیائیان، عبدالحسین، رضا وکیل، محمد جعفر ملکوتی، عباس سعیدی و فرهاد خرسندی. 1379. بررسی کودپذیری ارقام پیشرفته گندم در منطقه قم. ، مجله علمی پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب. جلد 12 شماره13.
7. ضیائیان، عبدالحسین و محمد جعفر ملکوتی . 1379. تاثیر مصرف آهن بر تولید گندم در تعدادی از خاکهای شدیدا‌ آهکی استان فارس، مجله علمی پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب. جلد 12 شماره 13.
8. ضیائیان، عبدالحسین و محمد جعفر ملکوتی. 1379. اثرات کودهای حاوی عناصر ریز مغذی و زمان مصرف ان ها در افزایش تولید و غنی سازی ذرت. مجله علمی – ترویجی زیتون. شماره 146. دی ماه 1379.
9. ضیائیان، عبدالحسین، محمد لطف الهی و محمد جعفر ملکوتی، 1380. نقش مدیریت مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت ذرت دانه ای کشور (یادداشت فنی). مجله علمی پژوهشی خاک و آب. جلد 12 شماره 14.
10. ملکوتی محمد جعفر، بهزاد قره یاضی، ... و عبدالحسین ضیائیان. 1380. غنی سازی محصولات کشاورزی روشی موثر در افزایش عملکرد و ارتقاء سلامت جامعه (یادداشت فنی). مجله علمی پژوهشی خاک و آب. جلد 12 شماره 14.
11. ملکوتی محمد جعفر، عباس کشاورز، ... ، عبدالحسین ضیائیان ، ...، 1380. مصرف بهینه کود اساسی ترین روش برای ارتقاء کیفی نان های تولیدی در کشور جامعه (یادداشت فنی). مجله علمی پژوهشی خاک و آب. جلد 12 شماره 14.
12. بلالی، محمد رضا، محمد جعفر ملکوتی ، عبدالحسین ضیائیان، .... ، 1380. مقایسه روش های مختلف کودهای عناصر کم مصرف بر عملکرد کمی و کیفی گندم آبی در استان های مختلف کشور. مجله علمی پژوهشی خاک و آب. جلد 15 شماره 2.
13. ضیائیان، عبدالحسین. 1385. اثرات کاربرد پتاسیم و روی در زراعت ذرت علوفه ‌ای. مجله علمی پژوهشی خاک و آب. جلد 20 شماره 1.
14. ضیائیان، عبدالحسین و علی حیدری. 1387. واکنش ذرت دانه ای به کاربرد پتاسیم و روی در یک خاک آهکی . مجله علمی پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات . جلد 4 شماره 1. صفحات 26-15.
15. Ziaeyan, A. H. and M. Rajaie. 2009. Combibined effect of Zinc and Boron on yield and nutrients accumulation in corn. Plant Production. Vol 3. No. 3. : 35-44.
16. ضیائیان، عبدالحسین و پیمان کشاورز. 1389. افزایش کارایی نیتروژن در سیب زمینی با استفاده از کودهای نیتروژنه کندرها. مجله علمی پژوهشی خاک و آب. جلد 2. صفحات 115-107.
17. ضیائیان، عبدالحسین، محمود نیرومند جهرمی و حمید نوشاد. 1390. عکس العمل چغندر قند به کاربرد کودهای نیتروژنه کند رها. مجله علمی پژوهشی چغندر قند. شماره 27(1). صفحات 99-85 .
18. ضیائیان، عبدالحسین. 1391. امکان سنجی کاربرد کودهای فسفاتی زیستی در زراعت ذرت استان فارس. مجله علمی- پژوهشی مدیریت خاک و تولید پایدار. جلد دوم، شماره اول. صفحات 125-111 .
19. ضیائیان، عبدالحسین. 1391. مقایسه کود آبیاری و مصرف خاکی عناصر غذایی در زراعت گندم. مجله علمی پژوهشی خاک و آب. شماره 1، صفحات 41- 34.
20. ضیائیان، عبدالحسین، سعید سلیم پور، محسن سلسیپور، حسین صفاری و نصراله بصیرانی. 1391. اثر بخشی دو نوع کود زیست فسفری در زراعت ذرت. مجله علمی-پژوهشی پژوهش های خاک. شماره 27، صفحات 21-13.

21. ضیائیان، عبدالحسین، جلال قادری، جعفر شهابی فر، محمد رضا رفیع و مجید بصیرت. 1392. اثرات برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی ذرت دانه ای. مجله علمی- پژوهشی مدیریت خاک و تولید پایدار. جلد دوم، شماره دوم، صفحات 278-273.
22. فرحبخش، علیرضا، عبدالحسین ضیائیان، حسین بشارتی و لادن جوکار. 1393. اثرات باکتری های حل کننده فسفر بر قابلیت استفاده فسفر در زراعت سورگوم. مجله علمی- پژوهشی مدیریت خاک و تولید پایدار. جلد چهارم، شماره دوم، صفحات 253-239.
23. خسروی، هوشنگ، علیرضا توسلی، محمدحسین سدری، عبدالحسین ضیائیان، حمیدرضا ذبیحی و عفت الزمان منتظری. 1393. تأثیر مایه زنی جدایه های بومی ازتوباکتر بر عملکرد و شاخصهای رشدگندم آبی در ایران. مجله علمی پژوهشی زیست شناسی خاک. شماره 2، صفحات 157- 149.
24. Choopani, R., Khorsandi, F. and Ziaeyan, A. H. 2014. Effects of a citrus wood biochar on phosphorous use efficiency of spinacia in a calcareous soil. Terend In Life Science. Vol 3. No. 4. : 203-207.
25. حسینی، پرویز، عبدالحسین ضیائیان و سعید غالبی. 1395. اثرات تنش رطوبتی بر نیاز نیتروژنی و پارامترهای رشد ذرت در سیستم آبیاری بارانی تک شاخه. نشریه پژوهش های خاک. جلد 30، شماره 2. صفحات 135-125.
26. ضیائیان، عبدالحسین، علیرضا فرحبخش، حسین بشارتی و لادن جوکار. 1395. برهمکنش باکتری‌ حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر رشد و جذب فسفر در گیاه سورگوم. نشریه علمی – پژوهشی آب و خاک. 30 (5): 1488-1478.
27. قربانی، محمد صادق و عبدالحسین ضیاییان. 1396. برهمکنش میکوریزا، پلیت مرغی و کلسیم بر عملکرد و خصوصیات کیفی میوه انار(Punica granatum L.). نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار. 7 (2): 210-197.
28. پروین، محسن، عبدالحسین ضیاییان، منوچهر دستفال، محمد صادق قربانی. 1396. برهمکنش میکوریزا، کود آلی و پتاسیم بر عملکرد و ترکیب شیمیایی برگ انار(Punica granatum L.) . تحقیقات کاربردی خاک. 5 (1): 104-93.
29. پروین، محسن، عبدالحسین ضیاییان و منوچهر دستفال. 1396 . برهمکنش میکوریزا، کود آلی و پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات کیفی میوه انار. نشریه علمی – پژوهشی پژوهش های خاک. 31 (3). 339-329.
30. بشارتی ، حسین، هوشنگ خسروی، کاظم خاوازی، عبدالحسین ضیائیان، کامران میرزاشاهی، جلال قادری، حمیدرضا ذبیحی، مهرزاد مستشاری، آرش صباح و ناصر رشیدی. 1396. بررسی تأثیر اکسیداسیون زیستی گوگرد بر خصوصیات خاک و فراهمی عناصر در برخی از خاکهای ایران. مجله علمی-پژوهشی پژوهش های خاک. 31 (3). 404-393.
31. افشاری، میترا، محمودرضا رمضانپور، عبدالحسین ضیاییان، سید محمد هادی موسوی فضل، حمید رضا ذبیحی. 1396. بررسی اثر مواد آلی بر فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در برخی از خاک های کشور . مجله زیست شناسی خاک.مجله زیست شناسی خاک. جلد 5 شماره 2. 184-175.

32. عبدالحسین ضیائیان، علی‌داد کرمی، غلامرضا معافپوریان و لادن جوکار. 1397. اثرهای نیتروژن و آب آبیاری بر تولید ذرت علوفه‌ای در دو سامانه کشت کم‌خاک‌ورزی و مرسوم. مجله علمی-پژوهشی دانش آب و خاک. 28 (4)، 56-44.
33. عبدالحسین ضیائیان ، فرهاد مشیری و غلامرضا زارعیان. 1397. اثرهای دو سامانه کشت کم‌خاک‌ورزی و مرسوم بر نیتروژن و آب مصرفی گندم . مجله علمی-پژوهشی پژوهش های خاک. 32 (4): 441-431.
34. عبدالحسین ضیاییان، محمد صادق قربانی و فرهاد رجالی. 1397. اثرات کاربرد میکوریزا، پلت مرغی و محلول‌پاشی کلسیم بر عملکرد میوه و مقدار عناصر برگ‌های انار. (Punica granatum L.). مجله علمی-پژوهشی پژوهش های خاک. 32 (3) ، 341-331.
35. عبدالحسین ضیائیان ، ابوالفتح مرادی، غلامرضا زارعیان و جهانبخش میرزاوند. 1398. اثر کاربرد فسفر و بیوچار بر فراهمی فسفر، رشد و عملکرد سورگوم تلقیح شده با باکتری‌ حل‌کننده فسفات. مجله تحقیقات کاربردی خاک. (پذیرفته شده علمی).• مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی و خارجی
1. ضیائیان، عبدالحسین و علی ابطحی. 1375. ارزیابی تناسب اراضی دشت دارنجان در استان فارس، ارائه شده به پنجمین کنگره علوم خاک ایران، کرج، شهریور 1375.
2. ضیائیان، عبدالحسین و محمد جعفر ملکوتی. 1377. بررسی اثرات کودهای محتوی عناصر ریز مغذی و زمان مصرف آنها در افزایش تولید ذرت. ارائه شده به اولین همایش سراسری استفاده بهینه از کود و سم، کرج، اسفند 1377،
3. ضیائیان، عبدالحسین و محمد جعفر ملکوتی. 1377. بررسی آثار کاربرد عناصر غذائی کم مصرف بر تولید گندم در خاکهای آهکی، ارائه شده به دومین همایش سراسری استفاده بهینه از کود و سم، کرج، اسفند 1377،
4. ضیائیان، عبدالحسین و محمد جعفر ملکوتی. 1377. نتایج پایلوتهای تغذیه گیاهی موید همگانی کردن مصرف بهینه کود در کشور. ارائه شده در دومین همایش سراسری استفاده بهینه از کود و سم، کرج، اسفند 1377،
5. ضیائیان، عبدالحسین و محمد جعفر ملکوتی. 1378. تعیین حدود بحرانی و بررسی تاثیر عناصر ریز مغذی بر افزایش عملکرد و غنی سازی گندم در خاکهای شدیدا آهکی استان فارس، ارائه شده در ششمین کنگره علوم خاک ایران، مشهد مقدس، شهریور 1378.
6. Ziaeyan, A. H. and M.J. Malakouti . 2001, Effects of Fe, Mn, Zn, and Cu fertilization on the yield and grain quality of wheat in the calcareous soils of Iran. August 2001. Proceeding of XXth International Colloquium of Plant Nutrition, Hanover- Germany.
7. Ziaeyan, A. H. and M.J. Malakouti. 2002.Effects of application of zinc and different amounts and sources of potassium on the corn ( zia maize) production. Proceeding of International Symposium on Balanced Fertilization and Crop Response to Potassium.,New Delhi, India , 15-19 May, 2000.
8. M. J. Malakouti, A. H. Ziaeyan, Z. Khademi, .... 2002. Effects of rates and sources of potassium on some field and horticultural crops in Iran. In Feed the Soil to Feed the People, The role of potash in sustainable agriculture, ed: A. E. Johnston. International Potash Institute Basel, Switzerland.
9. ضیائیان، عبدالحسین، رضا وکیل و محمد جعفر ملکوتی. 1380. بررسی کودپذیری ارقام پیشرفته گندم در منطقه قم. ارائه شده در هفتمین کنگره علوم خاک ایران، شهرکرد، شهریور 1380.
10. بنی جمالی، سید محمد، عبدالحسین ضیائیان و محمد جعفر ملکوتی. 1380. بررسی اثرات مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر عملکرد و کیفیت گل جعفری، خلاصه مقالات نخستین سمینار علمی-کاربردی گل و گیاهان زینتی ایران، محلات، شهریور 1380.
11. بنی جمالی، سید محمد، عبدالحسین ضیائیان و محمد جعفر ملکوتی. 1380. بررسی اثرات مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر عملکرد و کیفیت گل مریم، خلاصه مقالات نخستین سمینار علمی-کاربردی گل و گیاهان زینتی ایران، محلات، شهریور 1380.
12. بنی جمالی، سید محمد، محمد جعفر ملکوتی و عبدالحسین ضیائیان. 1380. بررسی اثرات مقادیر و منابع مختلف پتلسیم بر عملکرد و کیفیت گل گلایل، خلاصه مقالات نخستین سمینار علمی-کاربردی گل و گیاهان زینتی ایران، محلات، شهریور 1380.
13. ضیائیان، عبدالحسین و محمد جعفر ملکوتی. 1381. نقش عناصر غذائی در افزایش میزان پروتئین دانه گندم، ارائه شده در اولین کنگره بین المللی گندم ، تهران، آبان 1381.
14. ضیائیان، عبدالحسین، محمد حسین داودی و الهوردی روحی. 1382. نقش گوگرد در کاهش زردی چغندر قند، ارائه شده در اولین کنگره بین المللی گوگرد کشور ، مشهد، خرداد 1382.
15. ضیائیان، عبدالحسین، جلال قادری، محمود رضا رمضان پور و محمد جعفر ملکوتی. 1382. نقش تغذیه ای گوگرد در تولید ذرت دانه ای. ارائه شده در اولین کنگره بین المللی گوگرد کشور ، مشهد، خرداد 1382.
16. داودی، محمد حسین، عبدالحسین ضیائیان، ناصر سعادتی و محمد جعفر ملکوتی. 1382. نقش کودهای ازته کندرها و گوگرد در تولید برنج و گندم ، ارائه شده در اولین کنگره بین المللی گوگرد کشور ، مشهد، خرداد 1382.
17. ضیائیان، عبدالحسین، 1382. نقش پتاسیم و روی بر تولید و پارامترهای رشد ذرت دانه ای، ارائه شده در هشتمین کنگره علوم خاک ایران، رشت، شهریور 1382.
18. بنی جمالی، سید محمد و عبدالحسین ضیائیان .1382. بررسی اثر مقادیر و منابع مختلف کودهای ازته دیر آزار شونده در مقایسه با اوره در رشد پداژه و پداژک گلایل رقم اسکار، ارائه شده در هشتمین کنگره علوم خاک ایران، رشت، شهریور 1382.
19. بنی جمالی، سید محمد و عبدالحسین ضیائیان .1382. بررسی اثر مقادیر و منابع مختلف کودهای ازته کندرها بر عملکرد پتوس. ارائه شده در دومین سمینار علمی-کاربردی گل و گیاهان زینتی ایران، محلات، مهر 1382.
20. ضیائیان، عبدالحسین . 1382. بررسی نقش روی در میزان پروتئین دانه گندم، ارائه شده در سومین همایش ملی استفاده بهینه از کود و سم، کرج، اسفند 1382،
21. ضیائیان، عبدالحسین و جلال قادری . 1382. بررسی عکس العمل ذرت دانه ای به کاربرد گوگرد و روی . ارائه شده در سومین همایش ملی استفاده بهینه از کود و سم، کرج، اسفند 1382.
22. عبدالحسین ضیائیان و کشاورز، پیمان. 1382. بررسی عکس العمل سیب زمینی به مصرف کودهای کندرهای اوره فرمالدئید، متیلن اوره و مقایسه ان با اوره. ارائه شده در سومین همایش ملی استفاده بهینه از کود و سم، کرج، اسفند 1382.
23. بنی جمالی، سید محمد و عبدالحسین ضیائیان .1382. بهینه نمودن مصرف کود ازته در گیاهان گلدانی با استفاده از کودهای کندرها. ارائه شده در سومین همایش ملی استفاده بهینه از کود و سم، کرج، اسفند 1382.
24. حسینی فرد، سید جواد، حسین رضائی تاج ابادی و عبدالحسین ضیائیان .1382. اثرات کاربرد سولفات اهن و روی بر غلظت عناصر غذائی برگ و کیفیت پسته. ارائه شده در سومین همایش ملی استفاده بهینه از کود و سم، کرج، اسفند 1382.
25. عبدالحسین ضیائیان و پیمان کشاورز . 1383. افزایش کارائی ازت در زراعت سیب زمینی با استفاده از کودهای ازته کند رها. ارائه شده در اولین سمینار ملی توسعه صنایع کود شیمیائی و افت کش های نباتی ، تهران، خرداد 1383.
26. عبدالحسین ضیائیان، غلامرضا عیدی پور و سعید راد مهر . 1383. استفاده از اوره فرمالدئید (کود ازته کتد رها) بجای اوره (کود ازته محلول) در زراعت نیشکر. ارائه شده در اولین سمینار ملی توسعه صنایع کود شیمیائی و افت کش های نباتی ، تهران، خرداد 1383.
27. ضیائیان، عبدالحسین، محمود نیرومند جهرمی، جانب اله نیازی و لادن جوکار. 1383. افزایش راندمان مصرف ازت در زراعت چغندر قند با استفاده از کودهای ازته کندرها. ارائه شده در هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، رشت، شهریور 1383.
28. ضیائیان، عبدالحسین و مهرداد خاموش، 1384. اثرات کاربرد پتاسیم و روی در زراعت ذرت علوفه ای، ارائه شده در اولین همایش ملی گیاهان علوفه‌ای کشور، مرداد 1384.
29. ضیائیان، عبدالحسین، 1384. بررسی اثرات بور و روی بر تشکیل دانه (Seed Set) در ذرت، ارائه شده در نهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج، شهریور 1384.
30. ضیائیان، عبدالحسین و جلال قادری، 1384. اثرات کاربرد گوگرد و روی بر تولید و پارامترهای رشد ذرت دانه ای، ارائه شده در نهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج، شهریور 1384.
31. میرزا شاهی، کامران، محمد برزگری، عبدالحسین ضیائیان، علی رضا پاک نژاد، جلال رنجبر و احمد بانکه ساز. 1384. نقش بور و روی بر تولید و پارامترهای رشد ذرت دانه ای در خوزستان. ارائه شده در نهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج، شهریور 1384.
32. چراتی آرائی، علی، محمد جعفر ملکوتی، محمد جواد عابدی، عبدالحسین ضیائیان و علی اسدی کنگر شاهی. 1384. تاثیر روی و کادمیوم بر رشد و جذب روی و کادمیوم توسط گیاه برنج. 1- مرحله رویشی. ارائه شده در نهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج، شهریور 1384.
33. ضیائیان، عبدالحسین، 1386. اثرات کاربرد روی بر کاهش غلظت بور در ذرت ، ارائه شده در دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج، شهریور 1386.
34. ضیائیان، عبدالحسین، 1386. بررسی اثرات برهمکنش بور و روی بر عملکرد و اجزاء آن در ذرت دانه ای، ، ارائه شده در دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج، شهریور 1386.
35. ضیائیان، عبدالحسین، 1388. نقش عوامل خاکی بر فراهمی روی در خاکهای آهکی ، ارائه شده در یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان، تیر ماه 1388.
36. ضیائیان، عبدالحسین، 1388. واکنش ذرت علوفه ای به کاربرد پتاسیم و روی در یک خاک آهکی، ارائه شده در یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان، تیر ماه 1388.
37. ضیائیان، عبدالحسین، سعید سلیم پور، محسن سیلسیپور و حسین صفارى .1389 . مقایسه کاربرد کودهای فسفاته میکروبی و شیمیایی در زراعت ذرت در فارس. ارائه شده اولین کنگره چالش های کود در ایران. اسفند 1389. تهران.
38. ضیائیان، عبدالحسین و پیمان کشاورز .1389 . کاربرد اوره فرمالدئید در کشاورزی ایران آری یا خیر؟ ارائه شده اولین کنگره چالش های کود در ایران. اسفند 1389. تهران.
39. ضیائیان، عبدالحسین .1389 . مقایسه کاربرد کودهای فسفاته میکروبی و شیمیایی در زراعت ذرت در کشور. ارائه شده اولین کنگره چالش های کود در ایران. اسفند 1389. تهران.
40. ضیائیان، عبدالحسین .1390 .اثرات برهمکنش آهن و روی بر رشد و پارامترهای رشد پنبه در شرایط شور. ارائه شده در دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز، شهریور ماه 1390.
41. Ziaeian, A. H. and Malakouti, M.J. 2001, Effects of Fe, Mn, Zn, and Cu fertilization on the yield and grain quality of wheat in the calcareous soils of Iran. August 2001. Proceeding of XXth International Colloquium of Plant Nutrition, Hanover- Germany.
42. Ziaeian, A. H. and Malakouti, M.J. 2002. Effects of application of zinc and different amounts and sources of potassium on the corn (zea maize) production. Proceeding of the International Symposium on Balanced Fertilization and Crop Response to Potassium., New Delhi, India , 15-19 May, 2000.
43. M. J. Malakouti, A. H. Ziaeian, Z. Khademi, .... 2002. Effects of rates and sources of potassium on some field and horticultural crops in Iran. In Feed the Soil to Feed the People, The role of potash in sustainable agriculture, ed: A. E. Johnston. International Potash Institute Basel, Switzerland.
44. Ziaeyan, A. H. 2005. Responses of Wheat to Manganese Fertilization on some Calcareous Soils of Fars. September 2005. Proceeding of XI th International Colloquium of Plant Nutrition, Beijing China.
45. Ziaeyan, A. H. 2007. Responses of Wheat to Zinc Fertilization in some Calcareous Soils of Iran. 24-26 May 2007. Proceeding of Zinc crops 2007. Istanbul, Turkey.
46. ضیائیان، عبدالحسین .1390 . استفاده از آبیاری بارانی برای مطالعات کودی در زراعت گندم. ارائه شده در اولین همایش ملی آب در مزرعه. 9-8 خرداد 1391.
47. فرحبخش، علیرضا، عبدالحسین ضیائیان، حسین بشارتی و لادن جوکار. 1392.اثرات فسفر و باکتری های جنس تیوباسیلوس بر عملکرد و ترکیب شیمیایی سورگوم. ارائه شده در سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز، بهمن ماه 1392.
48. ضیائیان، عبدالحسین، علیرضا فرحبخش، حسین بشارتی و لادن جوکار. 1392.نقش باکتری های حل کننده فسفر بر جذب عناصر غذایی و عملکرد سورگوم. ارائه شده در سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز، بهمن ماه 1392.
49. ضیائیان، عبدالحسین، فرحبخش، علیرضا، حسین بشارتی و لادن جوکار. 1392.نقش تلقیح میکوریزایی بر رشد، جذب عناصر غذایی و ترکیب شیمیایی سورگوم. ارائه شده در سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز، بهمن ماه 1392.
50. ضیائیان، عبدالحسین، علیرضا فرحبخش، حسین بشارتی و محمد رضا ضیائیان. 1392. اثرات برهمکنش باکتری های حل کننده فسفر و میکوریزا بر رشد و فراهمی فسفر سورگوم. ارائه شده به سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز، بهمن ماه 1392.
51. ضیائیان، عبدالحسین، ، پیمان منتخب و سعید غالبی. 1393. اثرات برهمکنش آب و نیتروژن در تولید ذرت. ارائه شده به دومین همایش ملی آب در مزرعه. کرج. مهر ماه 1393.
52. ضیائیان، عبدالحسین، ، کاوس رضوی و سعید غالبی. 1393. اثرات تنش رطوبتی بر مقدار نیتروژن مصرفی ذرت در سیستم کشت بی خاکورزی. ارائه شده به اولین کنگره ملی خاک و محیط زیست. ارومیه. شهریور ماه 1393.
53. ضیائیان، عبدالحسین، ، پرویز حسینی و سعید غالبی. 1393. اثرات متقابل آب و نیتروژن در زراعت ذرت در سیستم کشت کم خاکورزی. ارائه شده به اولین کنگره ملی خاک و محیط زیست. ارومیه. شهریور ماه 1393.
54. ضیائیان، عبدالحسین، ، باربد ویسی زاده و فرهاد مشیری. 1393. امکان سنجی استفاده از کودهای آلی بر تامین فسفر مورد نیاز ذرت علوفه ای. ارائه شده به اولین کنگره ملی خاک و محیط زیست. ارومیه. شهریور ماه 1393.
55. ضیائیان، عبدالحسین، ، مرتضی شکوهی و فرهاد مشیری. 1393. اثرات مدیریت تلفیقی استفاده از کودهای آلی و فسفری بر تولید گندم. ارائه شده به اولین کنگره ملی خاک و محیط زیست. ارومیه. شهریور ماه 1393.
56. ضیائیان، عبدالحسین، ، علی محمد صبوری و سعید غالبی. 1393. اثرات تنش رطوبتی و نیتروژن بر تولید گندم در سیستم کشت بی خاکورزی. ارائه شده به دومین همایش ملی آب در مزرعه. کرج. مهر ماه 1393.
57. ضیائیان، عبدالحسین، مرتضی فانی، مریم آقاخانی و محمد ضیائیان. 1394. اثرات برهم کنش نیتروژن و اسید آلی(هیومیکس) بر عملکرد و پارامترهای رشد گندم دوروم. ارائه شده در چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، رفسنجان، شهریور ماه 1394.
58. ضیائیان، عبدالحسین، نرجس امامی، مریم آقاخانی و محمد ضیائیان. 1394. اثرات برهمکنش نیتروژن و آب بر تولید ذرت در دو سامانه کشت کم خاک ورزی و مرسوم. ارائه شده در چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، رفسنجان، شهریور ماه 1394.
59. Ziaeyan, A. H., Moradi, A., Karami, a., Zareian, Gh.R., and Moghimi, A. 2017. Combined effects of mycorrhizal fungi, organic fertilizers and potassium application on the yield and chemical composition of pomegranate leaves. Proceeding of the International Conference on Sustainable Soil Management (Soil 2017), Bintulu, Sarawak, Malaysia.
60. Ziaeyan, A.H., Choopani, R., and Khorsandi, F. 2017. Effects of a biocfar and phosphorus fertilization on the spinacia oleraces growth in a calcareous soil. Proceeding of the International Conference on Sustainable Soil Management (Soil 2017), Bintulu, Sarawak, Malaysia.
61. Ziaeyan, A. H., and Ghorbani, M. 2017. Mycorrhiza, plate's avain fertilizer and calcium application effects on the yield and quality of pomegranate (Punica granatum L.) fruit. Proceeding of the International Conference on Sustainable Soil Management (Soil 2017), Bintulu, Sarawak, Malaysia.
62. Ziaeyan, A. H., Moradi, A.F., Zareian, Gh. R., and Moghimi, A.H. 2017. Effects of tillage systems, water stress and nitrogen on the growth and yield of wheat. Proceeding of the International Conference on Sustainable Soil Management (Soil 2017), Bintulu, Sarawak, Malaysia.
63. Karami, A., Ebrahimi Pak, N.A., and Ziaeyan, A.H.2017. Impacts of Different Organic Matter and Nitrogen Fertilizer Application on Soil Properties and Wheat Yield. Proceeding of the International Conference on Sustainable Soil Management (Soil 2017), Bintulu, Sarawak, Malaysia.
64. Moradi, A., Ziaeian, A.H., Karami, A., Zareian, Gh.R., and Moghimi, A.B. 2017. Evapotranspiration Measurement for Canola in Hormozgan Province of Iran. Proceeding of the International Conference on Sustainable Soil Management (Soil 2017), Bintulu, Sarawak, Malaysia.
65. Zareian, Gh.R., Moghimi, A.H., Moradi, A., Karami, A., and Ziaeian, A.B. 2017. Qualitative Land Suitability Classification of Major Field Crops and Distribution of Clay Minerals in Mobark-Abad Plains of Southern Iran. Proceeding of the International Conference on Sustainable Soil Management (Soil 2017), Bintulu, Sarawak, Malaysia.
66. Moghimi, A.H., Zareian, G., Karami, A., Ziaeian, A., and Moradi, A. 2017. Physical Land Suitability Evaluation for Wheat in Tashkuieh Plain, Iran. Proceeding of the International Conference on Sustainable Soil Management (Soil 2017), Bintulu, Sarawak, Malaysia.
67. عبدالحسین ضیائیان، علی‌داد کرمی و غلامرضا معافپوریان. 1396. اثرات سامانه های مختلف کشت بر میزان آب و نیتروژن مصرفی ذرت علوفه ای. ارائه شده به سومین همایش ملی آب در مزرعه. کرج. اسفند ماه 1396.

68. Ziaeian, Abdolhossein, Abolfateh Moradi1, and Arash Tafteh3. 2019. Effects of different tillage systems, nitrogen and irrigation on growth indicators and water productivity of wheat. 33th Annual Meeting of the Association Québécoise of Soil Science Specialists (AQSSS) held at the Bannik in the Abitibi-Témiscamingue région, Québec, Canada from June 12 to 13, 2019.

• گزارشات نهایی

1. شاهرخ نیا، عزیز و عبدالحسین ضیائیان. 1377. بررسی و تعیین اثرات ازت و فسفر بر روی عملکرد، پروتئین و ترکیب برگ و خاک گندم رقم فلات. این نشریه تحت شماره 304/73 در تاریخ 5/11/73 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است.
2. شاهرخ نیا، عزیز و عبدالحسین ضیائیان. 1377. بررسی و تعیین اثرات ازت و فسفر بر روی عملکرد پنبه رقم بختگان در داراب. این نشریه تحت شماره 54/74 در تاریخ 21/3/74 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است.
3. ضیائیان، عبدالحسین. 1378. بررسی و تعیین اثرات ازت و فسفر بر روی عملکرد، پروتئین و ترکیب برگ و خاک گندم رقم ویری. این نشریه تحت شماره 186/76 تاریخ 24/6/76 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است
4. ضیائیان، عبدالحسین. 1378. بررسی و تعیین اثرات ازت و فسفر بر روی عملکرد، پروتئین و ترکیب برگ و خاک ذرت سینگل کراس رقم 704، این نشریه تحت شماره 57/80 تاریخ 1/2/80 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی وزارت جهاد کشاورزی به ثبت رسیده است
5. روحی، الهوردی و عبدالحسین ضیائیان. 1382. بررسی تاثیر گوگرد در زردی برگ، کمیت و کیفیت چغندرقند. این نشریه تحت شماره 330/81 تاریخ 31/6/81 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی وزارت جهاد کشاورزی به ثبت رسیده است.
6. ضیائیان، عبدالحسین .1383. بررسی اثرات گوگرد و روی بر خواص کمی و کیفی ذرت . این نشریه تحت شماره 154/83 در تاریخ 25/11/83 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسید.
7. خادمی، زهرا، محمد رضا بلالی، پرویز مهاجر میلانی، عبدالحسین ضیائیان (مجری)، محمد سعید درودی و محمد جعفر ملکوتی. 1384. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 1259 شورای پژوهش های علمی کشور تحت عنوان" بهینه سازی توصیه کودی برای تعدادی از محصولات استراتژیک با استفاده از مدل کامپیوتری (طرح خاص). این نشریه تحت شماره 10360/84 در تاریخ 23/11/84 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است.
8. بلالی، محمد رضا، ...، عبدالحسین ضیائیان (مجری فارس) و ....1384. تاثیر عناصر کم مصرف و اثر متقابل آن ها بر افزایش تولید گندم آبی (طرح ملی موسسه خاک و آب در بیش از 30 نقطه کشور). نشریه تحت شماره 360/84 تاریخ 15/4/84 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است
9. ضیائیان، عبدالحسین .1386. بررسی اثرات بور و روی بر تشکیل دانه (Seed Set) در ذرت . این نشریه تحت شماره 96/86 در تاریخ 24/2/86 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسید.
10. ضیائیان، عبدالحسین .1387. مقایسه چند نوع کود فسفاته میکروبی و شیمیایی در زراعت ذرت. این نشریه تحت شماره 1287/87 در تاریخ 30/10/87 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسید
11. خسروی، هوشنگ، عبدالحسین ضیائیان، محمد حسین سدری، علی رضا توسلی، حمید رضا ذبیحی، عفت الزمان منتظری. 1388. دستیابی به دانش فنی تولید کود بیولوژیک ازتوباکتر برای مزارع گندم. این نشریه تحت شماره 942/88 در تاریخ 1/9/88 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسید
12. ضیائیان، عبدالحسین .1388. بررسی اثرات آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی پنبه در شرایط شور. این نشریه تحت شماره 1376/88 تاریخ 25/11/88 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است
13. ضیائیان، عبدالحسین، کیومرث صیادیان، منوچهر کلهر، مهناز اردبیلی زاده و زهرا خادمی. 1388. بررسی اثرات منابع و مقادیر مختلف گوگرد بر افزایش تولید و بهبود کیفیت گندم. این نشریه تحت شماره 1475/83 تاریخ 10/12/88 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است
14. لطف الهی، محمد آقا، حسین صفاری، عبدالحسین ضیائیان، محمد زنگی آبادی، محمد مهدی طهرانی و زهرا خادمی. 1389. بررسی تاثیر روش جایگذاری کودهای نیتروژن بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گندم و افزایش کارائی کود. این نشریه تحت شماره 449/89 تاریخ 2/5/89 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است
15. پناهی، مهدی، عبدالحسین ضیائیان، یزدان پناه، ، گوشه و رحیمیان.1390. مقایسه اثر کود کامل ماکرو آبیاری در دو روش خاکی و کود آبیاری در عملکرد گندم. این نشریه تحت شماره 563/90 تاریخ 10/5/90 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است
16. بصیرت، مجید، عبدالحسین ضیائیان، رحیم مطلبی فر و محی الدین گوشه.1390. تعیین غلظت مناسب ازت و عناصر کم مصرف در کود آبیاری گندم. این نشریه تحت شماره 310/90 تاریخ 22/3/90 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است.
17. ضیائیان، عبدالحسین و کاظم خاوازی. 1390. بررسی اثربخشی کود زیستی بیوفارم در زراعت گندم در استان فارس. این نشریه تحت شماره 39573 تاریخ 23/83/90 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است.
18. ضیائیان، عبدالحسین و هادی اسدی رحمانی. 1390. بررسی اثربخشی کود زیستی نیتروکسین در زراعت گندم در استان فارس. این نشریه تحت شماره 39574 تاریخ 23/83/90 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است.
19. خادمی، زهرا، محمد رضا بلالی، فاطمه اسدی، کریم شهبازی، حامد رضایی، مهناز اردبیلی، کامبیز بازرگان، محمد مهدی طهرانی، عبدالحسین ضیائیان، همکاران. 1390. افزایش کارایی کودهای پر مصرف و بررسی نقش گوگرد و منیزیم بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گندم. این نشریه تحت شماره 1703 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است
20. خاوازی، کاظم، عبدالحسین ضیائیان ، غلامرضا معافپوریان ، مجید رجایی، فردین حامدی ، محمد رضا رفیع ، علیرضا مرجویی، سعید سلیم پور، انور اسدی جلودار و هرمزد نقوی .1391. بررسی اثر بخشی کود زیستی BMI در زراعت ذرت به عنوان یک گیاه شاخص. این نشریه تحت شماره 41592 تاریخ 17/7/91 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (به سفارش معاونت خاک و آب دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ 2700000 ریال).
21. بشارتی، حسین، عبدالحسین ضیائیان ، غلامرضا معافپوریان ، مجید رجایی، جلال قادری ، محمد رضا رفیع ، غلامرضا سعادتمند، سعید سلیم پور، انور اسدی جلودار، هرمزد نقوی و فرهاد رجالی.1391. بررسی اثر بخشی کود زیستی BSOI-2 در زراعت ذرت به عنوان یک گیاه شاخص. این نشریه تحت شماره 41594 تاریخ 17/7/91 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (به سفارش معاونت خاک و آب دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ 2700000 ریال).
22. افشاری، میترا، عبدالحسین ضیاییان، ماشاالله حسینی، مجید رجایی، محمود شریعتمداری، ابراهیم جواهری، کامران میرزاشاهی، مصلح الدین رضایی، انور اسدی جلودار و ناصر رشیدی.1391. بررسی اثر بخشی کود زیستی BPL-5 در زراعت ذرت به عنوان یک گیاه شاخص. این نشریه تحت شماره 41611 تاریخ 17/7/91 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (به سفارش معاونت خاک و آب دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ 2700000 ریال).
23. افشاری، میترا، فرهاد رجالی،عبدالحسین ضیائیان، رامین ایرانی پو ر، مسعود کاظمی طلاچی، علی چراتی آرایی، سعید غالبی، سعید جواهری، منوچهر کلهر، انور اسدی جلودار و مصلح الدین رضایی. 1391. بررسی کارآیی مایه تلقیح های مختلف برای افزایش تثبیت نیتروژن و عملکرد سویا. این نشریه تحت شماره 41611 تاریخ 17/7/91 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (به سفارش معاونت خاک و آب دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ 2700000 ریال).
24. چگینی، محمدعلی، ضیائیان، عبدالحسین و 10 نفر دیگر. 1391. بررسی‌های فیزیولوژیکی تحمل به خشکی در چغندرقند در رابطه با ازت و پتاسیم از نظر تحمل به شوری. این نشریه تحت شماره 42174 تاریخ 26/10/91 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است
25. افشاری، میترا، عبدالحسین ضیائیان، کامران میرزاشاهی، حسین ارزانش، سارا نوروزی، جلال قادری، اکبر گندمکار، علی رضا توسلی. 1392. بررسی اثربخشی کود زیستی نیتراژین در زراعت گندم. این نشریه تحت شماره 42745 تاریخ 28/12/91 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است (به سفارش معاونت خاک و آب دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ 2700000 ریال).
26. اسدی رحمانی، هادی، کاظم خاوازی، کاظم، عبدالحسین ضیائیان و بیش از 20 نفر دیگر. 1392. بررسی اثربخشی کود زیستی نیتروکسین در زراعت گندم. این نشریه تحت شماره 42768 تاریخ 18/1/92 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (به سفارش معاونت خاک و آب دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ 2700000 ریال).
27. خاوازی، کاظم، هوشنگ خسروی، هادی اسدی رحامی، فرهاد رجالی، علی رضا فلاح، حسین بشارتی، میترا افشاری، عبدالحسین ضیائیان و همکاران.1393. بررسی اثر بخشی تعدادی از کودهای زیستی موجود در کشور در زراعت ذرت به عنوان گیاه شاخص. این نشریه تحت شماره 42232 تاریخ 24/4/93 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (به سفارش معاونت خاک و آب دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ 2700000 ریال).
28. میرزاوند، جهانبخش، عبدالحسین ضیائیان و 4 نفر دیگر. 1392. ارزیابی همکنش و اثر باقی‌مانده روی و کادمیم بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج ـ گندم در یک خاک آهکی در استان فارس . این نشریه تحت شماره 44044 مورخه 13/9/92 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است.
29. خاوازی، کاظم، هوشنگ خسروی، هادی اسدی رحامی، فرهاد رجالی، علی رضا فلاح، حسین بشارتی، میترا افشاری، عبدالحسین ضیائیان و همکاران.1392. بررسی اثر بخشی تعدادی از کودهای زیستی (Biofarm، Nitragin، Azotobacter و Nitroxin) در زراعت گندم. این نشریه تحت شماره 42233 تاریخ 24/4/93 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (به سفارش معاونت خاک و آب دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ 2700000 ریال).
30. خاوازی، کاظم، عبدالحسین ضیائیان، کامران میرزاشاهی، حسین ارزانش، فردین حامدی، محمد قاسم قاسم زاده گنجه ای، جعفر شهابی فر و احمد بای بوردی. 1392. بررسی اثربخشی کود زیستی بیوفارم در زراعت گندم. این نشریه تحت شماره 42234 تاریخ 24/4/92 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (به سفارش معاونت خاک و آب دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ 2700000 ریال).
31. کشاورز، پیمان، محمد بلالی، محمد حسین داودی، عزیز مجیدی، لادن رضایی، علیرضا پاک نژاد، محمود صلحی، مهرزاد مستشاری، عبدالحسین ضیائیان مسعود دادیور. 1393. تدوین زیر برنامه پژوهشی ملی آزمون خاک. این نشریه تحت شماره 46261 تاریخ 1/9/93 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. ( 1/3/91 لغایت 28/2/93. مجری استانی طرح ملی دو ساله )
32. بلالی، محمد رضا، فرهاد مشیری، علی اسدی کنگر شاهی، محمودرضا رمضانپور، رضا سلیمانی، جلال قادری، کامران آذری، عبدالحسین ضیائیان، محمد رضا رفیع، خداد دهمرده، یعقوب حسینی، ناصر رشیدی، بصیر عطاردی، محمد قاسم گنجه ای، رقیه رضوی القیان، مسعود موسی نژاد کرمانی، هرمزد نقوی، مهدی امیر پور، سارا رمضانی موفق، فریدون نورقلی پور، مجید صادقی مطلق، سید محمود سمر. 1394. برنامه پژوهشی کارایی کود و مدیریت تغذیه گیاه در محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای. این نشریه تحت شماره 48220 تاریخ 28/8/94 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (/3/91 لغایت 28/2/93. مجری طرح ملی 2 ساله)
33. ضیائیان، عبدالحسین، محمد ابراهیم دهقانیان، شکوفه ساریخانی، لادن جوکار، نادر زارع، احمد دزفولی. 1394. تعیین مقادیر مناسب نیتروژن در سیستم بی خاک¬ورزی تحت شرایط مختلف رطوبتی برای زراعت گندم. این نشریه تحت شماره 48023 تاریخ 30/7/94 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است.(1/7/91 لغایت 28/12/93. 30 ماه، مجری طرح خاص منطقه ای به سفارش سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به مبلغ 35 میلیون ریال)
34. ضیائیان، عبدالحسین، محمد ابراهیم دهقانیان، شکوفه ساریخانی، لادن جوکار، محمد رضا ضیائیان، احمد دزفولی. 1394. تعیین مقادیر مناسب نیتروژن در سیستم خاک¬ورزی مرسوم تحت شرایط مختلف رطوبتی برای زراعت گندم. این نشریه تحت شماره 48024 تاریخ 30/7/94 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (1/7/91 لغایت 28/12/93. 30 ماه، مجری طرح خاص منطقه ای به سفارش سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به مبلغ 35 میلیون ریال)
35. خوگر، زهرا ، عبدالحسین ضیائیان، محمد ابراهیم دهقانیان، شکوفه ساریخانی، لادن جوکار، عبدالعظیم فتح اله زاده، احمد دزفولی. 1394. تعیین مقادیر مناسب نیتروژن در سیستم کم خاک¬ورزی تحت شرایط مختلف رطوبتی برای زراعت گندم. این نشریه تحت شماره 48574 تاریخ 6/11/94 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. .(1/7/91 لغایت 28/12/93. 30 ماه، طرح خاص منطقه ای به سفارش سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ، همکار اصلی، به مبلغ 35 میلیون ریال)
36. شمشیرپور، مهدیه، هادی اسدی رحمانی، علی رضا فلاح، فرهاد رجالی، میترا افشاری، محمود رضا رمضانپور، عبدالحسین ضیائیان، هادی موسوی فضل و حمیدرضا ذبیحی. 1394. بررسی اثر مواد الی بر زیست توده میکروبی و تنفس خاک. این نشریه تحت شماره 48572 تاریخ 16/11/94 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (1/7/91 لغایت 28/12/، 93 همکار اصلی طرح خاص ملی به سفارش معاونت خاک و آب دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی ).
37. افشاری، میترا، کاظم خاوازی، هادی اسدی رحمانی، علی رضا فلاح، مهناز اردبیلی، محمود رضا رمضانپور، عبدالحسین ضیائیان، محمد هادی موسوی فضل و حمید رضا ذبیحی. 1394. بررسی اثر مواد الی بر فعالیت انزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در خاک. این نشریه تحت شماره 48570 تاریخ 16/11/94 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (1/7/91 لغایت 28/12/93 همکار اصلی طرح خاص ملی به سفارش معاونت خاک و آب دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ 300000000 ریال).
38. معافپوریان، غلامرضا، عبدالحسین ضیائیان، لادن جوکار، بهروز ابولپور، افشار استخر، نادر زارع و احمد دزفولی. تعیین مقادیر مناسب نیتروژن در سیستم ¬خاکورزی مرسوم تحت شرایط مختلف رطوبتی برای زراعت ذرت. این نشریه تحت شماره 49234 تاریخ 18/1/95 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. ( 1/4/92 لغایت 28/9/94. 30 ماه، همکار اصلی طرح خاص منطقه ای به سفارش سازمان جهاد کشاورزی فارس، به مبلغ 35 میلیون ریال)
39. ضیائیان، عبدالحسین، محمد ابراهیم دهقانیان، افشار استخر، لادن جوکار، عبدالعظیم فتح اله زاده، احمد دزفولی. 1395. تعیین مقادیر مناسب نیتروژن در سیستم بی خاک¬ورزی تحت شرایط مختلف رطوبتی برای زراعت ذرت. این نشریه تحت شماره 49392 تاریخ 26/1/95 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. ( 1/4/92 لغایت 28/9/94. 30 ماه، طرح خاص منطقه ای به سفارش سازمان جهاد کشاورزی فارس، به مبلغ 35 میلیون ریال)
40. شجری، شاهرخ، عبدالحسین ضیائیان، سید هاشم موسوی ، سعید غالبی، هدایت اله رحیمی و غلامرضا زارعیان. 1395. بررسی اقتصادی مقادیر مناسب کاربرد نیتروژن در سیستم های مختلف کشت تحت شرایط مختلف رطوبتی برای تناوب گندم- ذرت. این نشریه تحت شماره 49392 تاریخ 26/1/95 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (1-7-92 لفایت 30-3-94.، 20 ماه، همکار اصلی طرح خاص منطقه ای به سفارش سازمان جهاد کشاورزی فارس ، به مبلغ 35 میلیون ریال).
41. کرمی، علی داد ، عبدالحسین ضیائیان، افشار استخر، بهروز ابولپور، محمد رضا ضیائیان و احمد دزفولی. 1395. تعیین مقادیر مناسب نیتروژن در سیستم کم¬ورزی تحت شرایط مختلف رطوبتی برای زراعت ذرت. این نشریه تحت شماره 49342 تاریخ 8/2/95 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (1/4/92 لغایت 28/9/94. 30 ماه، همکار اصلی طرح خاص منطقه ای به سفارش سازمان جهاد کشاورزی فارس، به مبلغ 35 میلیون ریال)
42. بشارتی، حسین، عبدالحسین ضیائیان، محمود صلحی، مهرزاد مستشاری، حمیدرضا ذبیحی، کامران میرزاشاهی، ناصر رشیدی و آرش مصباح. 1395. بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح باکتری های اکسید کننده گوگرد بر جذب و عملکرد عناصر غذایی توسط ذرت و برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک. این نشریه تحت شماره 49647 تاریخ 31/3/95 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (1/2/93 لغایت 28/12/94، 2 سال مجری طرح خاص ملی به سفارش پژوهشگاه صنعت نفت به مبلغ 300000000 ریال)
43. ساریخانی خرمی، شکوفه، ابراهیم زارع، محسن یاسایی، احمد رضا نیک زاد، عبدالحسین ضیائیان، لادن جوکار و محمد جواد مینو. 1395 . تعیین اثر سیستم های مختلف خاک ورزی بر ژنوتیپ های گندم در تناوب با ذرت. این نشریه تحت شماره 50473 تاریخ 25/7/95 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (1/7/90 لغایت 29/6/94، 4 سال، همکار اصلی طرح خاص منطقه ای به سفارش سازمان جهاد کشاورزی فارس، به مبلغ 35 میلیون ریال)
44. ضیائیان، عبدالحسین، زهرا خوگر، علی داد کرمی، غلامرضا معاف پوریان، شاهرخ شجری، غلامرضا زارعیان و لادن جوکار، محمد ابراهیم دهقانیان، بهروز ابولپور، شکوفه ساریخانی، افشار استخر، محمدرضا ضیائیان، شهرام فتح اله زاده، نادر زارع و احمد دزفولی. 1395. افزایش کارایی مصرف نیتروژن در سیستم¬های مختلف خاک‌ورزی تحت شرایط مختلف رطوبتی برای تناوب ذرت- گندم. این نشریه تحت شماره 40621 تاریخ 18/11/95 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (1/7/91 لغایت 19/12/94، طرح خاص ، مجری مسئول 5/3 سال، مجری مسئول طرح خاص منطقه ای به سفارش سازمان جهاد کشاورزی فارس، به مبلغ 250 میلیون ریال)
45. خاوازی، کاظم، عبدالحسین ضیائیان، سعید رضائیان، جلال قادری، ندا علیزاده، مهدیه شمشیری پور، اشرف اسماعیلی زاد، خدیجه اربابی، اکرم اوتادی، ویدا همتی و کبری ثقفی. 1395. بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح باکتری های اکسید کننده گوگرد بر میزان فعالیت منتخبی از آنزیم ها در خاک های زیر کشت ذرت. این نشریه تحت شماره 51196 تاریخ 20/11/95 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. ( 1/1/93 لغایت 28/12/94.، 2 ساله، همکار اصلی طرح ملی خاص به سفارش پژوهشگاه صنعت نفت ، به مبلغ 300000000 ریال)
46. مشیری، فرهاد، علی محبوب خمامی، سید محمد بنی جمالی، محمد علی خلج، رقیه رضوی، انور اسدی جلودار، محمود صلحی، علیرضا مرجوی، علی اصغر شهابی، حمید ملاحسینی، اکبر گندمکار، رضا سلیمانی، رامین ایرانی پور، پیمان کشاورز، سید مجتبی نورحسینی، حمیدرضا ذبیحی، مهدی زنگی آبادی، محمد رضا رفیع، علیرضا جعفرنژادی، محمد اسماعیلی، عبدالحسین ضیائیان، اکبر همتی، فرشید نوابی، مجید رجایی، حسن حقیقت نیا، غلامرضا معافپوریان، جعفر شهابی فر، مهرزاد مستشاری، محمد هادی میرزاپور، محمد رضا نایینی، محمد حسین سدری، لادن رضایی، هرمزد نقوی، جلال قادری، عبداعلی شهرام، مهران افضلی، رمضانعلی دهقان، مهرداد شهابیان، محمودرضا رمضانپور، علی اسدی کنگر شاهی، علی چراتی، مخمد اسماعیل کمالی، مجتبی محمودی، محمدعلی خودشناس، یعقوب حسینی، کامران آذری، محمد زاری مهرجردی، خداد دهمرده، فرهاد تقی پور، بصیر عطاردی، مهرنوش اسکندری، علیرضا پاک نژاد، سعید سلیم پور، سعید سماوات، محمد حسین داوودی، محمد نبی غیبی. تدوین برنامه پژوهشی مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران. این نشریه تحت شماره 51488 تاریخ 28/12/95 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (1-3-91 لفایت 1-3-93، 2 سال ، مجری طرح ملی ).
47. مشیری، فرهاد، عبدالحسین ضیائیان، مجید فروهر، رمضان علی دهقان، مریم سبطی، شهریار صفرپور، منوچهر کلهر، محمد هادی موسوی فضل، فرشید نوابی، جعفر شهابی فر، حمید ملا حسینی و احمد رضا اخوتیان. 1396. بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی در تامین فسفر مورد نیاز گیاه در تناوب گندم – ذرت. این نشریه تحت شماره 51502 تاریخ 15/1/96 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (1-7-92 لفایت 30-3-94. مجری طرح خاص ملی 5/3 ساله به سفارش معاونت خاک و آب دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ 300000000 ریال).
48. فلاح، علی رضا، هادی اسدی رحمانی، کاظم خاوازی، فرهاد رجالی، احمد اصغر زاده، میترا افشاری، محمود رضا رمضانپور، عبداحسین ضیائیان، محمد هادی موسوی فضل و حمیدرضا ذبیحی. 1396. بررسی اثر مواد الی از منابع مختلف بر جمعیت میکرواورگانیسم های حل کننده فسفات. این نشریه تحت شماره 51633 تاریخ 11/2/96 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (1/7/91 لغایت 28/12/93 همکار اصلی طرح خاص به سفارش معاونت خاک و آب دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ 300000000 ریال).
49. شمشیری پور، مهدیه، کاظم خاوازی، عبدالحسین ضیائیان، سعید رضائیان، جلال قادری، ندا علیزاده، اشرف اسماعیلی زاد، خدیجه اربابی، اکرم اوتادی، ویدا همتی و کبری ثقفی. 1396. بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح باکتری های اکسید کننده گوگرد بر زیست توده میکروبی خاکهای زیر کشت ذرت. این نشریه تحت شماره 51803 تاریخ 23/3/96 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (از 1/1/93 لغایت 28/12/94.، 2 ساله، همکار اصلی طرح خاص ملی به سفارش پژوهشگاه صنعت نفت به مبلغ 300000000 ریال)
50. افشاری، میترا، الهام شمشیرپور، عبدالحسین ضیائیان و سعید رضائیان. 1396. بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح باکتری های اکسید کننده گوگرد بر تنفس میکروبی خاک های زیر کشت ذرت. این نشریه تحت شماره 52506 تاریخ 10/8/96 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (1/1/93 لغایت 1/1/95 همکار اصلی طرح خاص ملی به سفارش پژوهشگاه صنعت نفت به مبلغ 300000000 ریال).
51. خاوازی، کاظم، عبدالحسین ضیائیان، و 6 نفر دیگر. 1395 .بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح باکتری های اکسید کننده گوگرد بر جمعیت باکتری های حل کننده فسفات در خاک های زیر کشت ذرت. این نشریه تحت شماره 52685 تاریخ 14/9/96 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است.
52. فلاح، علیرضا، سعید رضائیان، عبدالحسین ضیائیان، جلال قادری، کاظم خاوازی، فرهاد رجالی و مهدیه شمشیری پور. 1396. بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح باکتری های اکسید کننده گوگرد بر جمعیت قارچ های حل کننده فسفات. این نشریه تحت شماره 53550 تاریخ 31/2/97 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (1-1-93 لفایت 28-12-94، 2 سال ، همکار اصلی طرح خاص ملی به سفارش پژوهشگاه صنعت نفت).
53. رجالی، فرهاد، عبدالحسین ضیائیان، جلال قادری، سعید رضائیان باجگیران، کاظم خاوازی، هادی اسدس رحمانی، علیرضا فلاح، احمد اصغر زاده، اشرف اسمعیلی زاده، ویدا همتی، کبری ثقفی و علیرضا علیزاده. 1397. تاثیر گوگرد بر جمعیت فعال قارچ های میکوریزی بومی اراضی زیر کشت ذرت. این نشریه تحت شماره 53586 تاریخ 5/3/97 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (1-1-93 لفایت 28-12-94.، دو ساله، همکار اصلی طرح همکار اصلی طرح خاص ملی به سفارش پژوهشگاه صنعت نفت به مبلغ 300000000 ریال).
54. اصغرزاده، اصغر (مجری مسئول)، پیمان کشاورز، عبدالحسین ضیائیان، جلال قادری (همکاران اصلی)، شمشیر پور، ولی فیضی اصل، حسین بشارتی کلایه، هوشنگ خسروی، اشرف اسمیلی زاده، ویدا همتی، میترا افشاری (همکار). 1397. بررسی تاثیر گوگرد بر جمعیت باکتری های هتروتروف اکسید کننده گوگرد در خاک های تحت کشت ذرت. این نشریه تحت شماره 54353 تاریخ 10/7/97 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است ( 1/1/93 لغایت 28/12/94.، 2 ساله، همکار اصلی طرح ملی خاص به سفارش پژوهشگاه صنعت نفت به مبلغ 300000000 ریال ).
55. سماوات، سعید، فرهاد مشیری، زهرا خوگر، کامران میرزا شاهی، علیرضا فلاح، مهدیه شمشیری پور، حسین بشارتی، میترا افشاری، حسین داودی، کریم شهبازی، کامران افتخاری، نیاز علی ابراهیمی پاک، زهرا خوگر، فاطمه اسدی، عفت الزمان منتظری، محمود رضا رمضانپور، مهرزاد مستشاری، حسن حقیقت نیا، ابراهیم جواهری، مریم غزاییان، سعید رضائیان، کامران میرزاشاهی، نصرت اله. منتجبی، حسین ارزانش، شهریار صفرپور حقیقی، سکینه نوروزی، امید قاسمی، فرهاد مشیری، مجید فروهر، رمضانعلی دهقان، عبدالحسین ضیائیان، فرشید نوابی، حمید ملاحسینی، مریم سبطی، سید محمد هادی موسوی فضل، شهریار صفرپور حقیقی، جعفر شهابی فر، منوچهر کلهر، کریم شهبازی، ابوالفتح مرادی دالینی، عزیز مجیدی، محمود صلحی، منوچهر کلهر، مهرزاد مستشاری، پیمان کشاورز، مهرداد شهابیان، کامران میرزا شاهی، مهدیه شمشیری پور، علیرضا فلاح، میترا افشاری، حسین بشارتی، کامران افتخاری، محمد جمشیدی، غلام¬رضا زارعیان، جمال بنی¬نعمه، نورایرتومانیان، مراد سپهوند، نادرقائمیان، نیازعلی ابراهیمی پاک، عبدالعلی شهرام، رقیه رضوی القیان، علی داد کرمی، ابراهیم جواهری، شهرام امیدواری، محمد حسین رحیمیان، مهرداد شهابیان، جعفرشهابی فر، حسن حقیقت نیا، مصلح الدین رضائی. 1397. بررسی اثر کاربرد کودهای آلی مختلف بر خواص شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیک خاک تحت کشت تناوب گندم –ذرت. این نشریه تحت شماره 53882 تاریخ 5/4/97 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است. (1-7-91 لفایت 1-1-95، 3 سال و نیم ساله، مجری طرح خاص ملی به سفارش معاونت خاک و آب دفتر صنایع تبدیلی به مبلغ 300000000 ریال).
56. اصغرزاده، احمد، پیمان کشاورز، عبدالحسین ضیائیان، و بیش از 10 نفر دیگر. 1395. بررسی تاثیر گوگرد بر جمعیت باکتری های اتوتروف اکسید کننده گوگرد در خاک های تحت کشت ذرت. این نشریه تحت شماره 54359 تاریخ 10/7/97 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است.
ب- راهنمایی و مشاوره پایان نامه‌های کارشناسی ارشد (دکتری حرفه ای) و رساله‌های دکتری
• علی چراتی آرایی. 1383. اثرات روی و کادمیم بر رشد و ترکیب شیمیائی برنج و تاثیر روی باقیمانده بر رشد و میزان روی جذب شده در تعدادی از خاکهای شرق مازندران. رساله دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (استاد مشاور).
• فرشید عارف. 1384. برهمکنش روی و بور در خاک و گیاه و تاثیر آنها بر میزان دانه بستن ذرت. رساله دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (استاد راهنما).
• سحر ثریا آسا. 1391. بررسی نقش باکتری تیو باسیلوس و گوگرد بر فراهمی فسفر در ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس(استاد مشاور).
• علیرضا فرحبخش. 1391. بررسی نقش قارچ های حل کننده فسفات، باکتری تیو باسیلوس، مایکوریزا و گوگرد بر تولید و فراهمی فسفر در سویا. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس(استاد مشاور).
• مصطفی زربان. 1392. امکان سنجی استفاده از کودهای آلی بر تامین نیتروژن مورد نیاز گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس(استاد راهنما).
• محمد صادق انصاری. 1392. اثر روش های مختلف خاکورزی و تنش رطوبتی بر تبخیر و تعرق گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس(استاد راهنما).
• راضیه محمدی. 1392. بررسی اثرات تنش رطوبتی بر میزان نیتروژن مصرفی گندم با استفاده از سیستم آبیاری بارانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس(استاد راهنما).
• پرویز حسینی. 1393. بهینه سازی مصرف نیتروژن در سیستم کم خاکورزی تحت شرایط مختلف رطوبتی در زراعت ذرت . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• علی مجمد صبوری. 1393. مدیریت مصرف نیتروژن در زراعت گندم در شرایط مختلف رطوبتی در سامانه کشت بی خاک ورزی . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• خلیل عزت آبادی. 1393. بررسی برهمکنش نیتروژن و روی بر عملکرد و غنی سازی دانه گندم رقم سیروان . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• کاوس رضوی. 1393. پتعیین مقادیر مناسب نیتروژن در سیستم بدون خاک ورزی تحت شرایط مختلف رطوبتی برای زراعت ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• خلیل نصرالهی. 1393. بررسی اثر روشها و مقادیر مختلف مصرف نیتروژن و روی بر عملکرد و غنی سازی دانه تریتیکاله رقم سناباد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• مرتضی فانی. 1393. اثرات برهم کنش نیتروژن و اسیدهای آلی(هیومیک وفولویک) بر عملکرد و پارامترهای رشد گندم دوروم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• پیمان منتخب. 1393. تعیین مقادیر مناسب نیتروژن ذرت علوفه ای در شرایط مختلف رطوبتی در سیستم کشت خاکورزی مرسوم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• رضا چوپانی. 1393. اثرات بیوچار بر کارآیی مصرف فسفر در یک خاک آهکی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد مشاور).
• احمد رضا جعفر پور. 1393. تعیین مناسب‮ترین سطح کودی KPN جهت رشد و عملکرد بهینه گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد مشاور).
• حسن جعفر پوریان. 1393. تعیین منحنی رقیق شدن بحرانی نیتروژن در تیمارهای مختلف کودی در گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد مشاور).
• نرجس امامی. 1394. اثرات برهمکنش نیتروژن و آب آبیاری بر تولید ذرت در دو سامانه کشت کم خاک ورزی و مرسوم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• مجید حاجی زاده رودخانه. 1394. برهمکنش پتاسیم و کودهای آلی (مرغی و گاوی) در تولید سیب زمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• فرشید برخورداری احمدی. 1394. اثرات کاربرد تلفیقی کودهای آلی و فسفر بر رشد و پارامترهای رشد ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• اسحاق کلانتری پور. 1394. اثرات برهمکنش پتاسیم و کودهای آلی بر عملکرد و میزان عناصر غذایی ذرت دانه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• مهرداد شیروانی. 1394. بررسی واکنش گندم به کاربرد منابع و مقادیر مختلف گوگرد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• محمد صادق قربانی. 1394. اثرات کاربرد تلفیقی میکوریزا، پلیت مرغی و محلول پاشی کلسیم بر خصوصیات کمی وکیفی انار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• محسن پروین. 1394. تأثیر مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم، میکوریزا و کود آلی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• محمد علی وکیلی. 1394. بررسی اثرات برهمکنش منابع و مقادیر مختلف پتاسیم با روی در تولید ذرت دانه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• علی محمد خسروی. 1394. اثرات بیوچار بر نیاز کود نیتروژنه و رشد اسفناج. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• بیژن خوشبخت. 1394. بررسی تأثیر مصرف کودهای شیمیایی فسفره و باکتری های حل کننده فسفات در عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دروم رقم بهرنگ در منطقه داراب. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• عبدالعلی خلیفه. 1395. بررسی اثرات بر هم کنش میکوریزا ، باکتری حل کننده فسفات ، بیوچار و مقادیر مختلف فسفر بر رشد گیاه سورگوم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• هادی عالی کار. 1395. بررسی اثرات بر هم کنش میکوریزا ، باکتری حل کننده فسفات ، بیوچار و منابع مختلف فسفر بر رشد گیاه سورگوم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• محمدرضا چوبین. 1395. نقش باکتری های حل کننده فسفات بر رشد و پارامترهای رشد ذرت در سطوح مختلف کود فسفره. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• جابر اسکندری. 1395. اثرات برهمکنش کاربرد فسفر، میکوریزا و باکتری حل کننده فسفر بر تولید ذرت علوفه ای پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• بهبود همتی. 1395. اثرات کاربرد تلفیقی کود دامی، کمپوست شهری و فسفر بر تولید گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• حبیب کوچکی. 1395. اثرات برهمکنش کود دامی، کمپوست شهری و فسفر بر تولید ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• محسن راستگو. 1395. اثرات کاربرد گوگرد توام با تیوباسیلوس و فسفر بر رشد و جذب عناصر غذایی ذرت علوفه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• یادگاری، بتول. 1396. اثرات برهمکنش کاربرد فسفر، میکوریزا و گوگرد توام با باسیلوس بر تولید ذرت علوفه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• شکری، حسین. 1396. اثرات برهمکنش کاربرد فسفر و باکتری های حل کننده فسفر بر تولید ذرت علوفه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• قطب، سید ابراهیم. 1396. بررسی نقش نیتروژن و کودهای آلی (کمپوست و گاوی) بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم. ایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• علمی، قاسم. 1396. اثرات تلقیح میکوریزایی و فسفر بر رشد و جذب عناصر غذایی ذرت علوفه ای .پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• بلوردی، رضا. 1396. مقایسه تأثیر ترکیبات حاوی کلسیم با ترکیبات حاوی اسیدهای آلی (اسید هیومیک، اسید فولویک و هیومین ) بر کاهش میزان شوری خاک پسته. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (استاد راهنما).
• محمدجواد عسکری. 1396. اثر نظام‌های خاک‌ورزی و کود نیتروژن در تنش‌های مختلف رطوبتی بر رشد و عملکرد گندم. رساله دکتری تخصصی رشته زراعت. دانشگاه رامین خوزستان. (استاد مشاور).
ج- فعالیت های فوق برنامه

ردیف عنوان فعالیت سطح برگزاری تاریخ
انجام فعالیت مرجع
تأیید کننده شماره و تاریخ تاییدیه
موسسه استانی ملی بین-المللی شروع پایان
1 نظارت و ارزشیابی طرح ها و پروژه * 13/2/96 16/12/96 ریاست مرکز تحقیقات فارس 1/276/32360 مورخه 17/12/94
2 شرکت در جلسات ستاد تغذیه گیاهی استان * 15/1/95 25/12/95 معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان 2004 مورخه 19/2/96
3 محقق معین مرکز جهاد کشاورزی میمند * 7/9/96 تا کنون ریاست سازمان جهاد کشاورزی فارس 119286 مورخه 7/9/96
4 عضو گروه نظارت و ارزشیابی طرح ها و پروژه های پنبه در استان فارس * 6/1391 6/1392 ریاست موسسه پنبه 283/2195 مورخه 5/6/91
5 عضو کمیته فنی و محقق معین طرح های انتقال یافته های تحقیقاتی * 6/11/96 ریاست مرکز تحقیقات فارس 1/276/29239 مورخه 6/11/94
6 محقق معین در تیم نظارت بر مزارع و باغات الگویی طرح امید * 8/12/94 ریاست مرکز تحقیقات فارس 1/276/31612 مورخه 8/12/94
7 عضو شورای مشورتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس * 1/1/96 29/12/97 ریاست مرکز تحقیقات فارس 1/276/17293
مورخه 6/11/97


د- برگزاری کارگاه های آموزشی

ردیف عنوان فعالیت سایر مشخصات ملاحظات

1 کارگاه آموزشی آزمون خاک
مرکز آموزش مرودشت 24/5/83 تا 29/5/83
2 تغذیه ذرت
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
17/2/84
3 کارگاه آموزشی هیدروپونیک،
دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
2/2/83 تا 3/2/83،

4 کارگاه آموزشی تغذیه درختان میوه گرمسیری و نیمه گرمسیری
مرکز آموزش حاجی آباد هرمزگان
6/10/82 تا 9/10/82،

5 تغذیه گیاه و علائم کمبود ان
مرکز آموزش کشاورزی قزوین 28/2/81 تا 6/4/81،
6 تغذیه گیاه و علائم کمبود ان
مرکز آموزش کشاورزی قزوین
1/4/81 تا 6/4/81،

7 یافته های تحقیقاتی تغذیه ذرت
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
12/3/83

8 کارگاه آموزشی بهینه سازی مصرف کودها
مرکز آموزش حاجی آباد هرمزگان
23/8 لغایت 25/8/85

9 کارگاه آموزشی گندم
سازمان جهاد کشاورزی یزد بهمن 82
10 کارگاه آموزشی تغذیه ذرت
مرکز آموزش کشاورزی خراسان
شهریور 1382
11 کارگاه اموزشی تغذیه ذرت
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
28/2/88
12 کارگاه آموزشی مهندسین ناظر
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سال 84
13 کارگاه اموزشی تغذیه ذرت
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
31/4/85 لغایت 3/5/85
14 تغذیه نوین ذرت
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
11/2/86
15 تغذیه ذرت
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
26/3/86
16 کارگاه اموزشی تغذیه ذرت
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
20/3/87
17 کلاس آموزشی تغذیه و شناخت کودهای شیمیایی در ذرت مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس 20/10/88 لغایت 25/10/88
18 کارگاه آموزشی مهندسین ناظر
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
21/3/88 لغایت23/3/88
19 کارگاه اموزشی تغذیه ذرت
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
24/3/88
20 کلاس آموزشی تغذیه گیاهی در کشت های گلخانه ای (خاکی و هیدروپونیک) مرکز آموزش فنی و حرفه ای فارس مرداد لغایت بهمن ماه 1388
21 تغذیه ذرت شرکت توسعه کشت ذرت خرداد ماه 1394
22 آشنایی با کودهای شیمیایی سازمان نظام مهندسی اردیبهشت 95
23 تغذیه گیاهان زراعی و باغی سازمان نظام مهندسی شهریور 95


ه- سایر فعالیت های آموزشی و ترویجی که در انتقال دانش به عرصه بخش کشاورزی موثر باشد
ردیف عنوان فعالیت تاریخ انجام فعالیت محل انجام
فعالیت مرجع
تأیید کننده شماره و تاریخ تأییدیه
شروع پایان
1 برگزاری کارگاه اموزشی تغذیه مرکبات جهت مسئولین پهنه ها و باغداران شهرستان قیروکارزین بمدت 8 ساعت 2/2/97 2/2/97 شهرستان قیروکارزین مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان 33911 مورخه 8/3/1397
2 برگزاری کارگاه آموزشی انتقال یافته های تغذیه گندم در شهرستان استهبان بمدت 8 ساعت 17/10/96 17/10/96 شهرستان استهبان مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان 34761 مورخه 9/3/97
3 برگزاری کارگاه اموزشی تغذیه گندم و گلخانه بمدت 8 ساعت 24/2/97 24/2/97 شهرستان ارسنجان مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان 34763 م.رخه 9/3/97
4 برگزاری کارگاه اموزشی کلیات تغذیه غلات
بمدت 16 ساعت 4/7/96 12/7/96 مرکز اموزش بعثت فارس مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان 34648 مورخه 9/3/97
5 برگزاری کارگاه اموزشی تغذیه گندم بمدت 8 ساعت 16/1/97 16/1/97 شهرستان فیروزاباد مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان 34759 مورخه 9/3/97
6 برگزاری کارگاه آموزشی-ترویجی انتقال یافته های زراعی و باغی در مرکز جهاد کشاورزی مرودشت بمدت 8 ساعت 11/11/96 11/11/96 مرودشت مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان 11635 مورخه 1/2/97
7 برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان احداث گلخانه بمدت 8 ساعت 14/12/96 14/12/96 پاسارگاد رئیس واحد اموزش علی اباد کمین 1276-320 مورخه 12/12/96
8 برگزاری دوره اموزشی تربیت مروج متخصص با عنوان مدیریت تلفیقی خاک و تغذیه گیاه بمدت 24 ساعت 2/5/96 4/5/96 مرکز اموزش عالی امام خمینی کرج معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشور 231/4379 مورخه 29/6/96
9 برپایی کارگاه آموزشی و ترویجی برای بهره برداران کشاورزی استان فارس بمدت 100 ساعت 1/1/96 5/11/96 شهرستان های فارس معاون پژوهشی موسسه خاک و آب 13284 مورخه 10/11/96
10 برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی ویژه کارشناسان بمدت 16 ساعت 1/12/95 4/12/96 فسا و مرودشت مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان 27740 مورخه 6/3/96
11 برگزاری کارگاه آموزشی انتقال یافته های تغذیه گندم بمدت 8 ساعت 5/9/96 5/9/96 پاسارگاد مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان 34783 مورخه 9/3/97
12 برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی ویژه کارشناسان و بهره برداران بمدت 16 ساعت 13 و 25/2/95 13 و 25/2/95 خرامه مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان 31840 مورخه 13/3/96
13 برگزاری کارگاه آموزشی انتقال یافته های گندم سایت های الگویی طرح امید بمدت 8 ساعت 1/9/94 4/9/94 مرکز آموزش بعثت مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان 130587 مورخه 29/11/94
14 برگزاری کارگاه آموزشی انتقال یافته های ذرت، سورگوم، حبوبات و چغندر قند سایت های طرح امید بمدت 8 ساعت 28/2/95 29/2/95 مرکز آموزش بعثت مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان 33758 مورخه 31/3/95
15 برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه گندم بمدت 8 ساعت 4/2/97 4/2/97 شیراز مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان 34772 مورخه 9/3/97
16 برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی ویژه کارشناسان و بهره برداران بمدت 8 ساعت 5/2/97 5/2/97 خرامه مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان 34770 مورخه 9/3/97
17 برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه گندم بمدت 8 ساعت 6/10/96 6/10/95 ارسنجان مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان 34775 مورخه 9/3/97
18 برگزاری کارگاه آموزشی مسئولین فنی نهاده های کشاورزی بمدت 16 ساعت 24/1/94 25/1/94 مرکز آموزش بغثت ریاست سازمان نظام مهندسی استان 95/149 مرخه 22/1/95
19 برگزاری سمینار آموزشی تغذیه دانه های روغنی و ... 15/5/95 15/5/95 مرکز آموزش بعثت مدیر شرکت خدمات حمایتی استان فارس 3651/95/38/55 مورخه 6/5/95
20 برگزاری کارگاه آموزشی بررسی محدودیت های خاک در استان فارس 10/8/96 10/8/96 مرکز آموزش بعثت معاونت پژوهش، فناوری و انتقال یافته های مرکز تحقیقات و اموزش فارس 1/276/16754 مورخه 23/10/97
21 بررس اولویت ها و اهداف برنامه تحقیقاتی خاک استان 16/11/96 16/11/96 مرکز آموزش بعثت معاونت پژوهش، فناوری و انتقال یافته های مرکز تحقیقات و اموزش فارس 1/276/16754 مورخه 23/10/97
22 برنامه راهبردی تحقیقات خاک استان 16/12/96 16/12/96 مرکز آموزش بعثت معاونت پژوهش، فناوری و انتقال یافته های مرکز تحقیقات و اموزش فارس 1/276/16754 مورخه 23/10/97
23 بررسی اولویت ها و اهداف برنامه تحقیقاتی تغذیه محصولات زراعی استان 26/10/97 26/10/97 مرکز آموزش بعثت معاونت پژوهش، فناوری و انتقال یافته های مرکز تحقیقات و اموزش فارس 1/276/17249 مورخه 1/11/97


برچسب ها