محمود ایزدی- مرکز فارس

تخصص ها:
میوه‏های گرمسیری و نیمه گرمسیری، فیزیولوژی درختان می
سن:
50 سال
تاریخ عضویت:
شنبه 31 تیر 1396

عضو هیات علمی
لیسانس رشته علوم باغبانی از دانشگاه صنعتی اصفهان
فوق لیسانس رشته علوم باغبانی از دانشگاه شیراز
دکتری رشته میوه کاری از دانشگاه شیراز


برچسب ها