حمیدرضا خادم حمزه

تخصص ها:
زراعت، فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانه های روغنی
تاریخ عضویت:
شنبه 31 تیر 1396

عضو هیات علمی و محقق پروژه دانه های روغنی بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس


برچسب ها