آمار مقدماتی

آشنایی با دانش آمار برای انجام بهینه وظایف نظارتی، ارزیابی و ارزشیابی

رایگان
تعداد جلسات:
2 جلسه
طول هر جلسه:
90 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
یک شنبه 02 آذر 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده

محتوای دوره

  • تعاریف ومفاهیم
  • انواع توزیعهای فراوانی
  • شاخصهای مرکزی وپراکندگی (میانگین،مد،نما و...(
  • توزیعهای احتمال
  • توزیع نرمال
  • نمودارهای توزیع فراوانی
  • روشهای نمونه گیری
  • آنالیز واریانس
  • تخمین (برآورد)


نادری عارفی
زراعت پنبه، کینوا و کلزا


این دوره را به دوستان خود معرفی کنید